“طرد اجتماعی” به کنش روزمرّه‌ی بعضی از ما تبدیل شده است. منظورم از طرد اجتماعی آن است که برخی از شهروندان، بیش‌وکم بر بی‌ارزش شمردنِ دیگری و بها ندادن به او اصرار دارند. دیگری در ذهن آن‌ها به عنوان موجودی …

در حاشیه راهپیمایی با شکوه روز قدس خبرنگاری از خبرگزاری حوزه مراجعه کرد و با گوشی همراه خود مصاحبه‌ زیر را در باره پیامهای این راهپیمایی ضبط کرد.

در حاشیه راهپیمایی با شکوه روز قدس خبرنگاری از خبرگزاری حوزه مراجعه کرد و با گوشی همراه خود مصاحبه‌ زیر را در باره پیامهای این راهپیمایی ضبط کرد. این مصاحبه در نشانی زیر در دسترس است: http://hawzahnews.com/detail/News/452825 خبرنگاران در کاستن …