پیش از آن‌که تلگرام از دسترس خارج شود، در یکی از گروه‌های این شبکه اجتماعی که جمعی از دوستان و هم‌دانشگاهی‌های پیشین دور هم جمع بودیم، یکی از اعضاء رفتاری آشکارا ناسازگار با فتوای جمعی و بلکه همه فقیهان مطرح …

بعد از خروج آمریکا از برجام، تعدادی از نمایندگان خاص پرچم آمریکا را آتش زدند، همین‌ها قبلاً بعد از ماجرای حج ، سفارت عربستان را آتش زدند وسفارت انگلیس را تخریب کردند. چه سودی نصیب کشور و نظام شد ؟ …