پنجمین راهبرد برای دهه پنجم انقلاب اسلامی، «راهبرد تنظیمی»است و شامل اصول و خط‌مشی‌های سامان‌بخشی است که بر سطح تاکتیکی و عملیاتی برنامه‌ها و اقدامات اشراف داشته و در شرایط بحرانی و هیجانی با عنایت به فرصت‌ها و تهدیدها جامعه …