✅ منزل ما تا جبهه فاصله‌ای نداشت، خبرها زود می‌رسید. با این که خبر آزادی خرّم‌شهر را شنیده بودیم، ولّی شنیدن آن از رادیو مزّه‌ی دیگری داشت. برای همین، بی‌تابانه منتظر اخبار سراسری رادیو در ساعت دو بعد از ظهر … 

راهبرد تهذیبی به دنبال آن است که بینش‌ها، نگرش‌ها، کنش‌ها و روش‌های انقلاب را اصلاح، ناب‌سازی و پالایش و پیرایش کند. متأسفانه در بینش و ایدئولوژی ما، ناخالصی‌هایی ایجاد شده است به نحوی که امروز غافل‌گیر شده‌ایم. شما این روز …