در شیوه‌های رفتاری، مبانی اعتقادی، بنیادهای نظری و سبک زندگی مشکل عدم شفافیت ناشی از اختلاط داریم، مدل‌ها و الگوهای زندگی تغییر کرده است؛ تکنولوژی‌های ارتباطی بر فرهنگ و روحیات دینی و حتی ملی ما اثر گذاشته است. شما ببینید …