یکی از مشکلات دانشجویان ارشد و دکتری یافتن موضوعات مناسب برای پایان‌نامه است. از این رو هر از گاهی برخی از موضوعاتی که به نظر بنده امروزه در اولویت تحقیق قرار دارد به محضر علاقه مندان معرفی می‌کنم. طبیعتاً اینها …