✅ ” و لقد کرّمنا بنی آدم”( اسراء: ۷۰) این آیه از قرآن می‌تواند مبنای انسان‌شناسی دینی(اسلامی) باشد. علّامه‌ی طباطبایی در المیزان در تفسیر این آیه توضیح می‌دهد که این تکریم “متوّجه همه‌ی انسان‌هاست، فارغ از ایمان، خصلت‌های فردی، و …