«طلبگی» یک راه برای زندگی است که ذاتیاتی دارد؛ و بدون وجود آن ذاتیات، کالبدی است بدون روح؛ یکی از آن ذاتیات مراعات حرمت بزرگ ترها است؛ کسانی که بیش از ما در حوزه بوده اند؛ بیش از ما آموخته‌اندو … 

دیشب با جمعی از بهترین دوستان فاضلم چند ساعتی دور هم بودیم؛ راستش گعده و با هم نشستن اگر فائده ای جز پر کردن وقت نداشته باشد نبودنش بهتر است؛ گعده ی دیشب اما؛ برای بنده درس آموز شد با … 

مواردی را می دانم که بزرگان علماء ، در گفتار و کردار، ما را به این نکته راهنمائی فرموده‌اند: “میان عبادت و پیشرفت در علوم دینی ارتباطی برقرار است”. میرزای نائینی (ره) فرموده‌اند: “نمی گویم نماز شب علت تامه‌ی اجتهاد … 

از نعمت‌های بزرگ پرودگار بر من درک محضر اساتید ارجمندی است که از آنان بسیار آموختم و به رسم ادب، دست و پای تک تکشان را با افتخار می بوسم؛ از یکی از بزرگ ترین آن ها مطلبی را شنیدم … 

یکی از گام های مهم در مبارزه با نفس، خلاص کردن آن از سوگیری های غیر ضروری است؛ وقتی بدون حجت عقلی یا نقلی چیزی را جزء معتقدات خود قرار دهيم بسیاری از قضاوت های غلط بعدی و گناهانی مانند … 

۲⃣ – آیا میان نقل کسی که برای شنیدن یک سخنرانی به مجلسی می رود با شخصی که خود را مأمور ضبط و نقل آن سخنرانی می بیند تفاوتی نمی بینید؟ یعنی در صد احتمال خطا در این دو به … 

۲.  آیا میان نقل کسی که برای شنیدن یک سخنرانی به مجلسی می رود با شخصی که خود را مأمور ضبط و نقل آن سخنرانی می بیند تفاوتی نمی بینید؟ یعنی در صد احتمال خطا در این دو به یک … 

پرسش: فرض کنید می خواهید دو کلمه را از دیگری نقل نمائید؛ چقدر احتمال دارد در نقل شما خطا راه یابد؟ حال اگر سه کلمه باشد آیا احتمال اشتباه در حکایت افزایش نمی یابد؟ اگر ده کلمه شود چه؟ و …