مدّت‌هاست که دل‌دل می‌کنم در زمینه‌ی چندهمسری چیزی بنویسم؛ این یادداشت از دوست و هم‌کار گرامی‌ام دکتر حسن محدّثی به گمانم کافی آمد. شما را به مطالعه‌ی آن دعوت می‌کنم. ♦️تجربه‌ی زیسته‌ی هَوومندی 🔻حکم به جواز تعدّد زوجات از پرمناقشه‌ترین …