لازم به ذکر است که سوال ها با علامت 🔹و پاسخ های بنده با علامت 🔻مشخص شده است. 🔹 سرعت پیشرفت فناوری خیلی بیشتر از سرعت فرایند اعتماد سازی سازی هست و این جای نگرانی دارد. همچنین در آموزش هم … ⬿

مدتی پیش بحثی را در یکی از گروه های علمی تلگرام مطرح کردم درباره آینده پژوهی اخلاق فناوری اطلاعات (اخفا)، پس از آن گفت وگویی درباره این موضوع نشست و به طور کلی اخلاق در فضای مجازی مطرح شد که … ⬿