مرگ، بدون توجه به اعتقاد و مذهب، و بدون آنکه بدانیم پشت آن چه هست و دروازه‌ی چیست، نخستین و مهم‌ترین آموزگار آدمی است. هیچ چیز به اندازه‌ی مرگ به زندگی اصالت نمی‌دهد و هیچ چیز به اندازه‌ی فراموشی آن، … ⬿