🔶 الف: فرض کنید با دوستانتان نشسته‌اید و دارید یک فیلم تماشا می‌کنید؛ به ناگاه از یک تصویر از آن فیلم خوش‌تان می‌آید. دست‌تان را روی دکمه‌ی “پوش” فشار داده و آن تصویر را نگه می‌دارید. محو تماشای آن تصویر … ⬿