هدف از نگارش مطلب حاضر، جدای از بزرگ‌داشت يكي از جوان‌ترين دانش‌مندان شهرمان، جلب توجه به سوالی است كه در ادامه بيان خواهد شد. ابتدا اطلاعات زير را ملاحظه كنيد: نام: محمد شيرعلی شهرضا، دانشجوی علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف … ⬿