راستش را بخواهید این روزها دستم به نوشتن نمی‌رود؛ بازارِ دم‌دَمی‌مزاج برای مردم حال و حوصله‌‌ی خواندن و شنیدن نگذاشته است. تورُّم یاغی شده، اعصاب همه را خراشیده و روزگار را به کام بیشتر مردم تلخ کرده است. در این … ⬿