دین‌پژوهان قربانی را عملي مذهبي دانسته‌اند که در آن، چيزهايي از دارایی‌های شخص خارج شده و به خدا يا نيروي فوق‌طبيعي اختصاص داده شده و تقديم مي‌شود. فرآیندی که به دنبال آن، شخص قربانی‌کننده به امور قدسی نزدیک‌تر می‌شود. در … ⬿