بررسی فرایند توسعه فاوا در چند دهه گذشته درکشورهای دیگر و در ایران نشان‌گر آن است که روند تولید، توزیع، و استفاده نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه هر چه جلوتر می‌رود بر ژرفا و پهنای آن، و طبیعتاً بر تأثیرات … ⬿