پیتر برگر در مقاله‌ای با عنوان ” پروتستانتیزم و قطعیّت” و چند جای دیگر از نوشته‌هایش، معتقد است که آینده‌ی دین از آنِ گروهی به نسبت نوکیش از مسیحیان، به نام “شهود یهوَه” است. دلیل او بر این ادّعا در … ⬿