برای اين كه بدانيم فرزندان ما به عنوان شهروند كاربران آينده‌ی فضاي مجازي با چه مسائل اخلاقي مواجه مي شوند ابتدا بايد بدانيم كه سال‌هاي آينده در زيست جهان فاوايي آنها چه اتفاقاتي به وقوع مي‌پيوندد. از این رو در … ⬿