«قُمپوز در کردن» به معنای ادعاهای پوچ داشتن و به قول امروزی‌ها «خالی بستن» است. این لغت ترکی است و به توپی سرپُر و کوهستانی اطلاق می‌شود که امپراطوری عثمانی در جنگهای با ایران از آن استفاده می‌کرد. این توپ، … ⬿