شاید یکی از بزرگ ترین مظاهر قدرت خدای تعالی «واژه ها» باشند!! اگر واژه‌ها نبودند شما چگونه می‌توانستید عمق غم و شدت شادی و احساسات خود را به دیگران منتقل کنید؟ با این همه؛ اما هرگز نباید گمان کنیم بُرد … ⬿