روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم حوراء بحرانی دانش‌آموخته رشته تاریخ اسلام گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقر العلوم علیه السلام با عنوان "اندیشه تاریخ آیت الله معرفت (ره)"برگزار شد.

یکی از موضوعات مورد اهتمام گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقر العلوم علیه السلام واکاوی روش تاریخ‌نگاری مورخان شیعه و نیز اندیشه تاریخی مفسران، محدثان، متکلمان، فقها و دیگر دانشمندان غیرمورخ شیعه است. مراد از اندیشه تاریخی درک و تفسیر … ⬿