برای کسی که نه پُشتی دارد تا از او دفاع کند و نه مُشتی که زورمندش سازد، تنها قانون می‌ماند و اخلاق. این دو، پناه‌گاه فرودستان جامعه هستند در برابر بالانشین‌ها و توان‌گران. آدم‌های معمولی جامعه که نه زوری دارند … ⬿