… خیلی‌ها مخالف بودند از پدر و مادرم بگیرید تا برخی معلّم‌های دبیرستان. آقای حکیم‌زاده، دبیر با تجربه‌ی جبر و مثلثات و هندسه، من را کناری کشید و گفت: » پسرم تو خیلی با هوش و با استعدادی از نظر … ⬿