در شبکه‌‌های اجتماعی ویدیوی کوتاهی منتشر شده از برخی هم‌وطنان‌مان که با طبل و بوق و شیپور جلوی هتل محل استراحت تیم پرتغال تجمع کرده‌اند تا با سروصدا مانع از استراحت آنها شوند. آن‌گونه که یکی از حاضران می‌گوید هدف … ⬿

این‌جا شهر دیکتاتورها و دیار «من این‌ام»هاست. از کف خیابان و نانوایی محل گرفته، تا میدان سیاست، همیشه هستند کسانی که می‌خواهند خودشان میزان و معیار همه چیز باشند و اراده‌ی دیگران را انکار کنند. همه می‌خواهند دیکتاتور باشند، حتّا … ⬿