در نیم‌قرن اخیر، زنان نقشی اساسی در تغییر نظام اجتماعی ایران داشته‌اند. دلیل این مسأله را باید در ورود آنان به حوزه‌هایی دانست که از نظر تاریخی حوزه‌های مردانه‌ای بوده‌اند. زنان اصل و اساس نظام‌های اجتماعی و تربیتی هستند و … ⬿

تا جایی‌که می‌دانم در زبان فارسی یک مجله درباره آینده‌پژوهی وجود دارد با نام «ماهنامه آینده‌پژوهی» که از سوی موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی منتشر می‌شود. هرچند مباحث اخلاقی مربوط به آینده‌پژوهی چندان در آن به چشم نمی‌خورد ولی به هر … ⬿