مونیتور آیفون را نگاه کردم، همان پیرمردِ باغ‌بانی بود که سالِ پیش چند بوته‌ی شمشاد و کاج در گلدان‌های خانه‌ی ما کاشت و چند باری به بهانه‌ی آبیاری گلدان‌ها به منزل ما می‌آمد. از دیدنش هم تعجّب کردم و هم … ⬿