جوامع را همواره دشمنان بیرونی‌شان تهدید نمی‌کنند؛ زیرا این تنها بدخواهی دشمنان بیرونی نیست که ممکن است یک جامعه را از رسیدن به آن‌چه در پی آن است باز دارد. برای هر جامعه‌ای دشمنانی از درون نیز وجود دارند که … ⬿