✅ دیر وقت از حرم برمی‌گشتیم. نزدیکی‌های منزل، کودک پنج‌ساله‌ی همسایه را دیدیم که بالای سر مادرش که نعشِ بر زمین شده بود، بی‌تابی می‌کرد. خانمم از ماشین بیرون پرید و مشغول کمک به زن هم‌سایه شد. من نیز شماره‌ی … ⬿