در نظر من آزاردهنده‌ترین روابط، روابط «جیب‌بلوزی» است؛ یعنی روابطی که گاهی آشکار و گاه پنهان می‌شوند. ما همه به مثابه یک انسان، با دیگران روابطی داریم، دوستان، استادها، شاگردان، و هم‌کارانی داریم که با آن‌ها رفاقت می‌کنیم و یا … ⬿