عصر روز دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علی الهی‌تبار در رشته تاریخ تمدن اسلامی مدرسه عالی تاریخ و ادیان مجتمع امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه با عنوان «بررسی انتقادی نظریه سنت و نوسازی حسن حنفی … ⬿