انتهای خیابان شهید صدوقی قم، درست روبروی دانشگاه مفید، فلکه‌ای هست به نام «شیخ مفید». قمی‌ها از سرِ بی‌حوصلگی یا هر چیز دیگر «شیخ‌اش» را نمی‌گویند و به همان مفید قناعت می‌کنند. آن‌قدر می‌گویند فلکهٔ مفید که کم‌تر کسی فکر … ⬿