دیتریش بنهوفر (۱۹۰۶_۱۹۴۵) یک الاهی‌دان مسیحی آلمانی است که توجّه ویژه‌ای به اخلاق معطوف به واقعیّت دارد. در نگاه او تعالیم کلیسا در مورد بشارت الهى جداى از مسئولیت‌اش در پرداختن به معضلات انسان امروز و مبارزه با بى‌عدالتى‌ها نیست. … ⬿

اگر چه امروز وجاهت فلسفی فردید و حقانیت نقل قول‌های داوری اردکانی ثابت شده است، اما هنوز سوء نیت‌ها و سوء برداشت‌هایینسبت به شخصیت‌هایینظیر آوینی، مددپور، میرشکاک، زرشناس و حتی چهره‌هایینظیر مهدی نصیری وجود دارد و همواره از سوی عده‌ایتلاش … ⬿