فاصله های سیاسی و شکاف های جناحی چگونه به انسداد فکری و تصلب و تحجر ایدئولوژیک منجر می شوند؟ چند صباحی در دنیا قانونی به اسم FATF به معناي قانون اقدام مشترک مالی در دنیا تصویب شده و همه کشورها … ⬿