ادامه‌ی ضرورت‌های پنج‌گانه راهبرد تکمینی

۳- سومین نشانه دهه پنجم انقلاب اسلامی، تلاش غرب در بدیل سازی برای انقلاب اسلامی استت و غرب از ابتدای انقلاب دنبال این بود که برای صید از کمند رها شده انقلاب بدیل‌هایی درست کند که موی دماغ انقلاب اسلامی … ⬿

کاش آنان که نگران آرمان و باورداشت و ایدئولوژی هستند، قدری هم نگران انسانِ از گوشت و پوست و استخوانی بودند که در برابر دیدگانش راه می‌رود و درد می‌کشد. انسانی که پیش از آن‌که چگونه باشد، باید باشد و … ⬿