رئیس محترم قوه‌ی قضائیه در پاسخ به سؤال از چرائی فیلترینگ تلگرام فرموده‌اند: “مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است.” رئیس محترم جمهور هم فضای باز مجازی را حق مردم دانسته و فرموده‌اند: ” مردم اجبار را نمی‌پذیرند.” امّا …