“اخلاق” آرمانِ همه‌ی ادیان و مکاتب است و اخلاقی زیستن فرآیندی سخت، دیریاب، و پرمسئولیت. با این حال، باید از قدم‌های کوچک آغاز کرد. کافی‌ست: درد دیگران را درمان کنیم، یا تحمّل آن را برای‌شان آسان سازیم. مراقب باشیم کسی …