رئیس محترم قوه‌ی قضائیه در پاسخ به سؤال از چرائی فیلترینگ تلگرام فرموده‌اند: «مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است.»
رئیس محترم جمهور هم فضای باز مجازی را حق مردم دانسته و فرموده‌اند: » مردم اجبار را نمی‌پذیرند.»
امّا به راستی حقّ مردم چیست؟! احتمالاً این بزرگواران بدون سند سخن نمی‌گویند؛ مستندات رؤسای محترم قوا چه هستند؟ پیش‌نهاد من این است برای یک دوره‌ی کوتاه هم که شده، هیچ مسئولی بدون ارائه‌ی مستنداتِ کافی، به نیابت از مردم سخن نگوید و هر کس مسئولیت کاری را که می‌کند خودش شخصاً به عهده بگیرد. به آن امید که راهی پیدا بشود که مردم خودشان نظرشان را بگویند.

پاسخ دهید