بیشتر شعبان گذشت و امروز آخرین جمعه از آن است؛ می‌توان در این باقی مانده خود را برای مهمانی ماه خدا مهیا کرد؛ می پرسید چگونه؟ آن‌طور که امام رضا علیه السلام به عبد السلام بن صالح هروی فرمودند: ای …