«قربانی» از کهن‌ترین و فراگیرترین کنش‌های مذهبی انسان است. به گزارش انسان‌شناسان در جهان باستان فرقه‌های مختلفی بوده‌اند که برای نشان دادن تعلق خود به خدا یا خدایانِ خود و نیز برای جلب برکات آسمانی، عزیزترین داشته‌های خود را قربانی … ⬿