دیوارهای تنهایی ما از جایی شکل می‌گیرند که مرزهای اخلاقی‌مان قرار دارند. هر اندازه که چارچوب اخلاقِ ما شخصی‌تر باشد، تنهایی ما بیش‌تر است و هر اندازه که مرزهای اخلاقی ما در دنیای واقعی عمومی‌تر باشند تنهایی ما کم‌تر. هر … ⬿