مقاله «تقابل یا تطابق دیدگاه کلامی و اندیشه تاریخی؟ بررسی موردی دیدگاه تقی‌الدین #مقریزی» به صورت مشترک با سرکار خانم دکتر زهرا روح‌الهی امیری در صفحات ۳۵ – ۵۳ شماره ۴۰ (سال یازدهم، بهار ۱۳۹۸) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ … ⬿