بعد از عملیات والفجر ده، ما در نزدیکی‌های خورمال (کردستان عراق) و تپه‌ی رِشِن بودیم. گردانِ ما به ضدِّ‌زره معروف بود. بامدادِ ۲۸ فروردین عراقی‌ها پاتک سنگینی زدند. اول مثل ریگ توپ و خمپاره می‌زدند و بعد خودشان آمدند. وضع … ⬿