هوا پرستی

پیروی از هوا و هوس تو را بیچاره می‌کند. وقتی به جای آن که امیال و غریزه‌ها ابزار زندگیت شوند تو ابزار کارشان گردی رهایت نخواهند کرد، محاصره‌ات می‌کنند و می‌شوی «عبید الله بن حر جعفی».

«آن هنگام که حسین بن علی علیه السلام به خیمه‌اش رفت و دعوت به یاریش نمود، گفت: اگر در کوفه یاوری داشتی همراهیت می‌کردم اما چون از آن دیار به در آمدم مردم از ترس حکومت به مانند موش در لانه‌ها خزیده بودند. اگر بخواهی اسب و شمشیرم را تقدیمت خواهم نمود اما خودم…

امام فرمود: مرا با اسب و شمشیر تو چه کار؟ من یاری خودت را خواستم.

حال که همراهیم نمی‌کنی از این سرزمین دور شو که از جدم پیامبر خدا شنیدم: (اگر کسی از نصرت اهل بیت من سر باز زند خدای در قیامت به رو در آتشش در خواهد افکند). »

تا جوانید بر هوس و میل نفس، چیره شوید.

فردا دیر است. امروز…بسم الله

پاسخ دهید