ما شیعه‌ایم ؛

اهل بیت را دوست داریم ؛

از مدتها قبل ، انتظار محرم را کشیده ایم ؛

ما سیاهی لشکر مجالس اربابمان هستیم ؛

زنجیر می زنیم … سیاه می پوشیم ؛

علم بر می داریم ….مانند مخدرات اهل بیت گریبان چاک می دهیم و به سر و صورت می زنیم ؛

و به اميد خداى بزرگ، روز قیامت هم وقتی خلائق به حساب و کتاب اعمالشان مشغولند زیر سایه ی عرش خدا نشسته ایم و می گوئیم :

«یا حسین»

پاسخ دهید