نشانه‌های جریان‌های معارض انبیاء مطلب کامل در اینجا  ملی‌گرایی خداوند در قرآن، تنها به بیان کلیات بسنده نکرده و مثال‌ها و داستان‌هایی از پیامبران مختلف به‌منظور تبیین دقیق‌تر این مسئله آورده است؛ مثلاً دربارۀ حضرت صالح که پیامبر قوم ثمود … ⬿

با هیچ معیاری نمی‌توان گفت جامعه‌ای که مراسم دینی و یا آگاهی مذهبی بیش‌تری دارد، دینی‌تر و یا اخلاقی‌تر است. مشارکت در آئین‌های مذهبی و نیز افزایش آگاهی‌های دینی، نسبت به کسبِ فضیلت‌های اخلاقی آسان‌ترند. گاه برای رهایی از یک … ⬿