رسول جعفریان: انفتاحی یا انسدادی برای یافتن راه حل های نو مجادله اصولی ـ اخباری در تاریخ تفکر شیعی، یکی از جنبه های مهم از تأثیر بحث های معرفتی در مباحث دینی است. مسلما این مسأله از آغاز مطرح بوده، … ⬿