دریادلی از خصال راه طلبگی دریا دلی است. ممکن است هر یک از ما در مسیر کارمان با افرادی مواجه شده باشیم که بیهوده و بدون دلیلی موجه توهین، بهتان و افتراء نثارمان کرده باشند؛ و یا در صدد بردن … ⬿

از ذاتیات جدا نشدنی طلبگی ارتباط مستحکم و قوی با مردم است؛ ما باید بدانیم احترام به مردم و هم دردی با آنان و ماندن در کنارشان در همهٔ شرائط، راه و روش روحانیت در طول تاریخ بوده؛ و این … ⬿

«طلبگی» یک راه برای زندگی است که ذاتیاتی دارد؛ و بدون وجود آن ذاتیات، کالبدی است بدون روح؛ یکی از آن ذاتیات مراعات حرمت بزرگ ترها است؛ کسانی که بیش از ما در حوزه بوده اند؛ بیش از ما آموخته‌اندو … ⬿

دیشب با جمعی از بهترین دوستان فاضلم چند ساعتی دور هم بودیم؛ راستش گعده و با هم نشستن اگر فائده ای جز پر کردن وقت نداشته باشد نبودنش بهتر است؛ گعده ی دیشب اما؛ برای بنده درس آموز شد با … ⬿

مواردی را می دانم که بزرگان علماء ، در گفتار و کردار، ما را به این نکته راهنمائی فرموده‌اند: “میان عبادت و پیشرفت در علوم دینی ارتباطی برقرار است”. میرزای نائینی (ره) فرموده‌اند: “نمی گویم نماز شب علت تامه‌ی اجتهاد … ⬿

از نعمت‌های بزرگ پرودگار بر من درک محضر اساتید ارجمندی است که از آنان بسیار آموختم و به رسم ادب، دست و پای تک تکشان را با افتخار می بوسم؛ از یکی از بزرگ ترین آن ها مطلبی را شنیدم … ⬿

یکی از گام های مهم در مبارزه با نفس، خلاص کردن آن از سوگیری های غیر ضروری است؛ وقتی بدون حجت عقلی یا نقلی چیزی را جزء معتقدات خود قرار دهيم بسیاری از قضاوت های غلط بعدی و گناهانی مانند … ⬿