وقتی پند و اندرز ، بنده ای را به راه نیاورد و بلا و مصیبت نیز او را به جاده اطاعت در نکشاند ، نوبت به «املاء» می رسد . یعنی خدای به وی مهلت می دهد تا هر چه بیشتر در گرداب آلودگی فرو رود و عذابی خرد کننده برای خود فراهم آورد….

این همان کلامی بود که زینب علیها السلام در مجلس یزید به رخش کشید .

«هان ای یزید گمان می بری حال که ما را مانند اسیران از این سو به آن سو می کشی برایمان پستی و برای خودت بزرگی فراهم آورده ای ؟…زهی خیال باطل ، این املائيست كه پروردگار برایت مقرر فرموده تا بیشتر آلوده منجلاب گناه شوی و خود را گرفتار عذاب کنی»

پاسخ دهید