شاید بسیاری از ما نسبت به نشر آن چه در فضای مجازی می بینیم بی تفاوت باشیم و یا احتمالا گاهی اگر توهین به مقدسات ، همراه با لطیفه گوئی هم باشد بخندیم و برای دوستانمان نیز ارسال کنیم …..این یعنی «عبور از خط قرمز ها» .

کاری که «حر بن یزید تمیمی یربوعی» نکرد و نجات یافت .

وقتی او امام را مجبور به فرود در سرزمین بی آب و علف کرد حضرتش به او فرمود : «مادرت به عزایت بنشیند چه می خواهی؟» .

حر پاسخ داد : «اگر هر کس دیگری به جز تو نام مادرم را به زبان آورده بود مقابله به مثل می کردم …اما در مورد تو نمی توانم ….آخر مادرت فاطمه دختر رسول خداست»

و همین ترمز زدن بر خط قرمز ها نجاتش داد ، تا این که امام باز نام مادرش را آورد و فرمود : » تو آزاده ای چنانکه مادرت تو را حر نامید » .

پاسخ دهید