چه کنم تا در تحصیل موفق شوم؟

پاسخ یکی از اساتید:

«در دوران تحصیل از اشتغال به هر چه که ذهنتان را از درس و بحث منصرف می کند بپرهیزید».

پاسخ دهید